Bespravna gradnja

Legalizacija objekta

Što je to legalizacija objekta?

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta (rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

U postupku legalizacije bespravno sagrađenih zgrada primjenjuje se Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011), koji je stupio na snagu 10.08.2011.g.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju može se podnijeti do 31.12.2012.g. Rješenje o izvedenom stanju donosi nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave koja prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji obavlja poslove izdavanja akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Zašto legalizirati?

Legalizacijom se omogućuje evidentiranje zgrade u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige te priključenje na komunalnu infrastrukturu, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu.

Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja te takav objekt ne može biti predmet kupoprodaje kao i zemljište na kojem se nalazi.

Uvjeti za legalizaciju bespravno sagrađene zgrade

1. Nova zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje odnosno protivno tom aktu, mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH od 21.lipnja 2011.

2. Bespravno sagrađen objekt može biti izgrađen u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovog Zakona i može biti izgrađen protivno prostornom planu koji važi na dan stupanja na snagu ovog Zakona.

3. Ako je nezakonito izgrađena zgrada protivna prostornom planu, tada se na toj zgradi ne može ozakoniti više od dvije etaže, od kojih je druga potkrovlje, osim ako se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne odredi veći broj etaža.

Nezakonito izgrađena zgrada se ne može ozakoniti, ako se nalazi na postojećoj površini javne namjene ili pomorskom dobru ili vodnom dobru.

Izdvojene nekretnine